ANBI

De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is een erkende ANBI

De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. (SVE) is een door de fiscus erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor vallen donaties aan de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. onder de fiscale regels voor aftrekbaarheid van de belasting.

Eisen gekoppeld aan de ANBI status 
De fiscus stelt een aantal -sinds 1 januari 2014 aangescherpte- eisen om de ANBI status te verkrijgen en te behouden. Zo moeten de volgende zaken op website worden gepubliceerd:

De naamStichting Voedselbank Eindhoven e.o.
Het RSIN of fiscaal nummerRSIN: 815690885
De contactgegevens, bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden: Zie CONTACT/Bestuur

Het beloningsbeleid: De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. werkt -net als de andere voedselbanken in Nederland- uitsluitend met vrijwilligers; er zijn geen betaalde krachten in dienst.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording
Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag en de jaarrekening over 2019.

De doelstelling
De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. zet zich -d.m.v. het verstrekken van gratis voedselpakketten- in voor huishoudens in Eindhoven en omgeving, die om wat voor reden dan ook zodanig in financiële problemen zijn gekomen dat zij zelfs op hun voedsel moeten bezuinigen. 

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is erop gericht overtollig voedsel -dat anders vernietigd zou worden- ter beschikking te stellen aan gezinnen in Eindhoven die daar zelf in onvoldoende mate in kunnen voorzien.
Wij functioneren daarmee als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. Wij krijgen het voedsel gratis en delen het ook weer gratis uit. Door onze manier van werken gaan we tevens verspilling tegen. Wij werken hierbij nauw samen met de voedselbanken in de omringende plaatsen en zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.
Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken zijn we afhankelijk van donaties van sponsoren. Dit zijn voedselindustrieën, kerkelijke- en andere instellingen, goede-doelen fondsen en particulieren. Daarnaast ontvangen we van de gemeente Eindhoven een subsidie.
De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar wel nog voor consumptie geschikt is, verstrekken wij gratis aan de huishoudens in nood. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties zoals Welzijn Eindhoven, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening e.d. Er vindt na de intake regelmatig een toetsing plaats van het besteedbare inkomen (leefgeld). Dit is het enige criterium dat wij hanteren. Van de cliënten wordt verwacht dat zij werken aan herstel van hun zelfredzaamheid. Er geldt dan ook een maximale verblijftijd bij de voedselbank van 3 jaar.

De Voedselbank heeft twee uitdeelpunten in Eindhoven waar wekelijks de voedselpakketten aan de cliënten worden uitgereikt.

De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17184876.

href="https://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="https://c.statcounter.com/10932704/0/9534b1f7/1/"
alt="Web Analytics">