Criteria voor pakket

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. We noemen dit 'leefgeld'. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer dit leefgeld per huishouden minder is dan de volgende bedragen:

1 persoons huishouden:   230 euro  

Het 'leefgeld' per maand wordt berekend door van alle inkomsten in het gezin de vaste lasten af te trekken.
Het is dus wat overblijft voor voedsel, kleding enz. De precieze berekening vindt plaats aan de hand van het Aanmeldingsformulier.
 

2 persoons huishouden:   325 euro
3 persoons huishouden:   420 euro
4 persoons huishouden:   515 euro

  enz. (95 euro extra per pers./kind)

  
Bij uw aanmelding wordt gecontroleerd of u aan de leefgeld-norm voldoet. Wij vragen u daarom documenten te overleggen waaruit uw inkomsten en uw vaste lasten blijken.
Het gaat om:

- inkomensverklaring (loon of uitkering)
- kosten energie en water, huur en huurtoeslag, zorgtoeslag
- kinderbijslag, voorlopige teruggave (kindgebonden budget enz.) van de belasting
- reiskosten woon-werk, reiskosten schoolgaande kinderen
- eventuele schulden
Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) wordt mede inzage gegeven in deze gegevens.

Voorbeelden:
(berekening = 135 + aantal personen x 95)

- 2 volwassenen zonder kinderen = € 135+95+95 = € 325,00
- 1 ouder met 2 kinderen (12 en 16 jaar, beiden zonder eigen inkomen) = € 135+95+95+95 =  € 420,00

Hoe berekent u het 'leefgeld' ?
Het loon (AOW, WAO, WW, etc) moet verminderd worden met alle vaste lasten: huur, gas/water/licht, zorg- en andere verzekeringen, aantoonbare schulden (alleen die bij schuldsanering bekend zijn).
Huurtoeslag, teruggave belastingen, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kostgeld kinderen moet er worden bijgeteld. Kinderbijslag en vakantiegeld worden niet meegerekend. 
In het document "Toekenningscriteria voor aanvraag van een voedselpakket 2021" worden al deze posten toegelicht en op een rijtje gezet.

Met behulp van het aanmeldingsformulier kunnen de diverse posten worden berekend. Dit formulier speelt een belangrijke rol bij de aanmelding bij de Voedselbank.
U kunt hier het Aanmeldingsformulier (.xls versie) of het Aanmeldingsformiulier (.xlsx versie) downloaden.

Als u wekelijks een voedselpakket van de Voedselbank wilt ontvangen, dan vindt u onder "Pakket aanvragen" hoe dat in zijn werk gaat.

href="https://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="https://c.statcounter.com/10932704/0/9534b1f7/1/"
alt="Web Analytics">